Wet en regelgeving

Privacy
Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist de gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken. Wel wordt verloop en resultaat altijd aan de verwijzer gerapporteerd.

Geneeskundige behandelovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van de hulpverlener
Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De aard van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door de hulpverlener
De hulpverlener geeft informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • Aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is
 • Aan de patiënt en zijn ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is
 • Aan de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen.

Rechten en plichten van patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
 • Om een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts
 • Op inzage, afschrift, toevoegen en vernietiging in uw medisch dossier

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Policy

Logopediepraktijk Best hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Logopediepraktijk Best houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Logopediepraktijk Best zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten.
Persoonsgegevens van klanten worden door Logopediepraktijk Best verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstellingen:
- Administratieve doeleinden
- Communicatie met Zorgverzekeraars
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Contract eisen Zorgverzekeraars.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Logopediepraktijk Best de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Achternaam
- Tussenvoegsel
- Geboortedatum
- Nummer ID
- Adres
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Burgerservicenummer (BSN)
- Inschrijfnummer Zorgverzekeraar
Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Best opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
- Gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar, vanaf een leeftijd van 18 jaar of ouder.

Verwerking van persoonsgegevens van waarnemers.
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Logopediepraktijk Best verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan het waarneemcontract/arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het waarneemcontract/arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Logopediepraktijk Best de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Geboortedatum
- Tussenvoegsel
- Salarisgegevens
- Achternaam
- Kopie ID
- Telefoonnummer
- Burgerservicenummer (BSN)
- E-mailadres
- Bankgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Best opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie naar Zorgverzekeraars en Accountant;
- Het uitzetten van klanttevredenheid enquêtes via Qualizorg
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopediepraktijk Best bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Logopediepraktijk Best van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Behandelovereenkomst
Alvorens de behandeling wordt gestart zal de wet- en regelgeving met u worden besproken. De rechten en plichten van de cliënt en de behandelaar staan hierin vermeld. De behandelovereenkomst, zoals ook vermeld op www.logopediepraktijkbest.nl, wordt getekend door cliënt en behandelaar indien akkoord.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Logopediepraktijk Best
Contactpersoon: Herman Ho, praktijkmanager
Praktijklocaties Best en Oisterwijk
Postadres: Prinses Beatrixlaan 27, 5684 GJ Best
Telefoon: 0499-700820
Email: info@logopediepraktijkbest.nl